Almedalen del 1. Framtidens äldreomsorg

Stöd och omsorg

Ett av mina viktigaste fokusområden under Almedalen 2015 var vård och omsorg. Min första dag gick jag på ett spännande seminarium som anordnades av vårdföretaget Attendo. Förutom företagets historia beskrev de vilka trender de ser i Sverige som påverkar aktörerna inom äldreomsorgen. Jag tänkte återge dessa och avge några korta reflektioner.

Den första och redan kända trenden är att de äldre blir allt fler. Ingen banbrytande nyhet givetvis utan bara ett konstaterande. De äldre blir både en större andel av befolkningen och fler till antalet. Det är en stor utmaning. Vi måste dels se till att det finns tillräckligt med skattepengar för att betala för vården och att det finns tillräckligt med kompetent personal för att göra den så kvalitativt bra som möjligt.

Kumla är givetvis inget undantag från denna trend, vi ser samma utveckling här. Fler äldre i behov av vård och ökade svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal till våra boenden, inte minst pga. att lönenivåerna för de som arbetat länge är för låga.

Det faktum att vi blir äldre och håller oss friska längre är en fantastisk utveckling. Samtidigt bor vi hemma längre och när vi väl tar steget att flytta till ett äldreboende är vi rätt skröpliga. Ett annat skäl till att vi bor hemma längre är bristen på boendeplatser. Detta har lett till att allt fler som kommer till våra äldreboenden är multisjuka, dvs. har en mängd olika sjukdomar och krämpor. Det kräver att vi har kvalificerad personal, som gör rätt saker. Det måste också löna sig att utbilda sig och det ska vara tydlig skillnad på både löner och arbetsuppgifter mellan utbildningsnivåerna på personalen.

Den andra trenden är det de kallar för digitalisering. Det handlar dels om möjligheterna som finns med digitala hjälpmedel men också om att samhället som sådant blir mer digitaliserat. Vi kan kommunicera med varandra över nätet, vilket underlättar för äldre att underhålla kontakten med barn, barnbarn och andra släktingar när de inte kan förflytta sig lika lätt.

Digitaliseringen är en fantastisk möjlighet, men ställer också krav. De äldre som i en nära framtid kommer till äldreboendena kommer att ha höga förväntningar på äldreomsorgens digitala kapacitet. Många kommer vilja ta del av digital utrustning så som att ha en kamera installerad i hemmet istället för att få hembesök mitt i natten som stör nattsömnen. De kommer också kräva god tillgång till internet, vilket Folkpartiet i Kumla redan föreslagit. Nu finns det internet på alla boenden – vår uppgift blir att säkerställa att den fungera så bra som de äldre förväntar sig.

Den tredje trenden kallar de för globaliseringen. En del av globaliseringen menar de är den urbanisering vi ser i Sverige idag, dvs. att svenskarna i större utsträckning flyttar från mindre orter på landsbygden till större städer. Det gör att mindre kommuner får mindre skatteintäkter och därmed problem att finansiera sin äldreomsorg. Kumla är lyckligtvis en kommun som växer men man ska komma ihåg att det också skapar växtvärk. På kort sikt är det dyrt att växa och ibland är det svårt för skola, vård och omsorg att hinna med i samma takt som befolkningen växer. På det området kan Kumla bli så mycket bättre. Bättre prognoser och bättre framförhållning behövs.

En annan del av globaliseringen handlar om hur den påverkat oss som människor. Vi är mer beresta idag och besitter fler livserfarenheter. Globaliseringen har också skaffat oss nya intressen. Vi har vänner på långväga avstånd och kan via dem, eller via enkla klick på nätet, förhöra oss om andra kommuners och länders omsorg och jämföra med vår egen. Det leder till att kraven på vår egen omsorg höjs.

Överhuvudtaget har många av de som väntas behöva vård framöver höga förväntningar på vården och omsorgen. Vi förväntar oss inte att möta den gamla långvården, utan en omsorg som utgår ifrån hur jag själv vill ha det. Här kommer vi egentligen in på kärnan i seminariet – hur ska vi organisera omsorgen så vi kan möta de äldres krav på en individanpassad äldreomsorg? Om detta ska jag prata mer om, men vi tar det i ett annat blogginlägg. Det här är redan för långt.

Vill avsluta med några generella reflektioner kring framtidens äldreomsorg. För mig och för Folkpartiet är det självklart att den ska vara individanpassad. Äldre ska inte behöva känna sig institutionaliserade inom äldreomsorgen, utan känna att den anpassas och regleras efter deras önskemål. Så har det inte alltid sett ut och på många håll är det fortfarande boendets regler och gamla strukturer som styr de äldres vardag. Så får det inte vara. Att flytta till ett äldreboende får inte upplevas som att vara förvarad. Det ska kännas som ett nytt och spännande kapitel i livet.