Budget 2016 DEL 2: kommunövergripande

Aktuellt i politikenBlogg & debattBudgetDemokrati

I det första kapitlet i vår budget avhandlas frågor som är kommunövergripande. Det kan t ex handla om kommunens ekonomi, demokrati, de kommunala bolagen och IT. På det området lägger vi en hel del förslag. I detta inlägg berättar vi lite om några av dessa.

Vi föreslår bl.a. att Kumla börjar använda sig av en metod som kallas nollbasbudgetering. Det innebär att man går igenom alla kommunens kostnader från grunden. I dagens budgetarbete fokuserar vi mest på att motivera förslag till budgetökningar, t ex fler lärare i skolan. Problemet är att om vi hela tiden lägger till mer pengar men aldrig funderar på hur vi också ska kunna minska kostnaderna på annat håll kommer budgeten bara bli större och större och även om man inte tror det så finns det en gräns för hur mycket pengar som kommer in i kommunen. Vi kan inte bara öka på vår budget hela tiden – vi måste också titta på var vi kan minska utgifterna. Nollbasbudgetering gör alltså att vi får koll på alla kostnader och ger oss en möjlighet att välja bort sådant som inte känns prioriterat.

Vi höjer borgensavgiften till våra kommunala bolag. Enligt lag ska kommunerna ta ut en marknadsmässig avgift från de kommunala bolagen så att förutsättningarna för dem blir mer likvärdiga de privata bolagen. Det är annars en väldigt stor fördel för de kommunala bolagen att ha en kommun som går i borgen för alla lån de tar. Bättre säkerhet än så kan man faktiskt inte ha. Borgensavgifternas syfte är alltså att skapa större konkurrensneutralitet mellan kommunala bolag och den privata marknaden. Borgensavgifterna ska vara utformade så att de motsvarar kostnaden som privata bolag har för att ta lån. Kumla har idag en borgensavgift på 0,2 % för våra kommunala fastighetsbolag, vilket är betydligt lägre än kostnaden för ett privat bolag att ta lån. Därför borde borgensavgiften höjas så att villkoren blir mer jämlika. Dessutom innebär det 5,3 mkr i intäkter som kan användas i skolan och omsorgen istället.

Så få kommunala bolag som möjligt. Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter är två bolag som vi anser är nödvändiga för en kommun att ha. Däremot finns det ett antal bolag som Kumla är delägare i som vi inte borde syssla med. Det gäller t ex bolaget Kumbro Utveckling. Dels vekar flera av Kumbros dotterbolag på marknader som är otroligt känsla för svängningar i vår omvärld vilket innebär att vi utsätter kommunmedborgarna för en stor ekonomisk risk. För det andra är elproduktion knappast en kommunal skyldighet och angelägenhet. Vi ska ta vårt ansvar för klimat och miljö genom att köpa grön el från marknaden – inte genom att vara producenter av den gröna elen. Därför föreslår vi att Kumla säljer sina andelar i Kumbro Utveckling och dess dotterbolag.

Bygg ”Kombohus” i Kumla. Det råder brist på hyreslägenheter i Kumla. Idag har nyproducerade hyreslägenheter ofta en mycket hög hyra eftersom de är dyra att producera men vi anser att det är otroligt viktigt att hyran hålls så låg som möjligt för att folk ska ha råd att bo där. För att uppnå det måste vi bygga smartare, billigare och enklare. För detta finns ett färdigt koncept – nämligen Kombohus. Det är en serie flerbostadshus som säljs till ett fast pris som ligger ca 25 % under marknadspris. Husen håller god kvalitet och är lågenergihus. Dessa hus finns i olika utföranden. Kombohus är ett ypperligt exempel på hur man kan bygga mindre, billigare och enklare och vi hoppas därför att detta är något som Kumla nu anammar i vårt fortsatta utbygge av lägenheter.

Medborgarförslag ska besvaras av fullmäktige. FP har de senaste åren lagt flera motioner för att öka insynen och öppenheten i Kumla kommun. Våra förslag får sällan gehör hos majoriteten, men vi kommer fortsätta stå upp för insyn och transparens för att göra Kumla till en öppnare kommun. Medborgarförslag är ett forum för demokratisk påverkan som riktar sig mot medborgarna. Genom medborgarförslag kan Kumlaborna själva lägga fram förslag på förbättringar. Idag besvaras dessa frågor av den nämnd inom vilket förslaget faller inom. Vi anser att medborgarförslag, i likhet med motioner, ska besvaras av den högsta beslutande församlingen, kommunfullmäktige.