Nytt förslag från L – Gör integrationsprojekt permanent

Aktuellt i politikenBlogg & debattIntegration

Hösten 2015 startade ett samverkansprojekt mellan integrationsenheterna i sydnärke som kallas språkvän/flyktingguider. Syftet har varit att få nyanlända att lättare bli delaktiga i samhället och därigenom förebygga utanförskap. Vi ser oerhört positivt på den utveckling vi sett under året och tror att detta arbete kan komma att spela stor roll för integrationen i flera år framöver. Därför anser vi att projektet bör permanentas.

Hösten 2015 startade ett samverkansprojekt mellan integrationsenheterna i Laxå, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Askersund som kallas språkvän/flyktingguider. Inspirationen kom bl.a. från Eskilstuna där ett antal ideella aktörer redan år 2006 startade konceptet med flyktingguider.

Syftet med projektet har varit att få nyanlända att lättare bli delaktiga i samhället och därigenom förebygga utanförskap, att våra kommuner blir attraktiva att bo i för dessa individer samt att dra nytta av och förhoppningsvis skapa en större mångfald av medlemmar i det civila samhället. Ett viktigt mål har varit att bygga upp former för integrationsarbetet som även kan hålla efter att projekttiden har gått ut.

Målgruppen har varit nyanlända i etablering, familjer och ensamkommande med permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Tanken har varit att föra samman målgruppen med kommuninvånare med goda kunskaper i det svenska språket för att på så sätt få fler naturliga tillfällen att öva sig på att prata svenska.

Genom olika aktiviteter så som att gå till biblioteket, fika, baka, sticka eller sy får de nyanlända en bra kontakt med det svenska samhället. Det viktigaste är inte vad man gör under sina träffar utan att man möts och samtalar. En viktig grundtanke med att involvera etablerade svenskar i arbetet har varit att få alla att känna sig delaktiga i och bidragande till våra nya medborgares integration. Därför bedrivs arbetet på helt frivillig basis från båda parter.

Vi ser oerhört positivt på den utveckling vi sett under året och tror att detta arbete kan komma att spela stor roll för integrationen i södra länet flera år framöver. Den nuvarande projektledaren för projektet har i olika sammanhang kunnat uppvisa flera goda exempel där flyktingguide/språkvän gett nyanlända både meningsfulla möten och nya kontaktnät.

Målgruppen kommer av allt att döma öka under de närmaste åren med tanke på hur många nya asylsökande som kom till Sverige förra året och som förväntas komma även i år. Projektet har hittills finansierats av länsstyrelsen i Örebro län och sträcker sig till och med den 31 december 2016. Vi tror dock att verksamheten med flyktingguide/språkvän kommer att vara värdefull under lång tid och behöver drivas under villkor som är långsiktiga och stabila. Därför anser vi att projektet bör permanentas.