Säkerställ elevhälsans kompetens i HBTQ-frågor

Aktuellt i politikenBlogg & debattInterpellationKommunfullmäktigeKumlaSkola och förskola

Under måndagens kommunfullmäktige i Kumla ställde Liberalerna en fråga till ordförande i nämnden för livslångt lärande Andreas Brorsson (S) om vad Kumla kommun gör för att säkerställa att elevhälsans personal har goda kunskaper gällande HBTQ-frågor?

Unga HBTQ-personer är nämligen en grupp som i högre grad än andra barn och unga lever med psykisk ohälsa. Unga HBTQ-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därmed sämre. Eftersom elevhälsans personal möter dessa barn och unga och har möjlighet att utgöra en trygghetsfaktor för dem i förskolan och skolans verksamhet är det viktigt att elevhälsan ges så bra förutsättningar som möjligt för att bemöta de behov som finns.

Liberalerna i Kumla menar att skolan har en viktig roll i att motverka fördomar eller andra strukturer som direkt eller indirekt hindrar människor från att få ta del av sina rättigheter. Inom skolan finns elevhälsan som en viktig stödjande funktion och har bland annat till uppgift att arbeta med elevernas arbetsmiljö. Det kan exempelvis handla om skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om jämställdhet samt sex- och samlevnad.

Ett bra bemötande av elevhälsan är viktigt för att alla elever ska känna sig välkomna och känna förtroende att kunna prata om vad som helst. Det gäller inte minst unga HBTQ-personer, som generellt har sämre tillit till andra människor och i högre grad än andra upplever otrygghet i sin vardag.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare antagit ett policydokument gällande just arbetet med HBTQ-personers rättigheter i Kumla. Den gäller all kommunens verksamhet och tydliggör bland annat att medarbetare ska ha kunskap och kompetens att ge relevant stöd och vård till HBTQ-personer. Med anledning av att det tidigare policydokumentet gått ur tiden passade jag på att lämna in en motion om att uppdatera den.

Under interpellationen angavs att det inom elevhälsan sker en kontinuerlig kompetensutveckling där HBTQ frågor är en del av utbildningen. Det sades också att det inom förvaltningen diskuterats kring möjligheten att HBT-certifiera elevhälsan. Om en sådan certifiering blir prioriterad i majoritetens budgeten för 2017 återstår att se.