Skrivelse från Kumlas kommunfullmäktige med anledning av flyktingkatastrofen

Aktuellt i politikenBlogg & debattDemokratiIntegrationKommunfullmäktigeKumlaMänskliga rättigheter

Igår var det kommunfullmäktige i Kumla. Till detta möte hade flera partiföreträdare, däribland jag själv, tagit fram en skrivelse som  med anledning av den rådande flyktingkatastrof som råder i Sverige och vår omvärld. Ett annat skäl var att visa vårt stöd till de familjer i vår kommun som nu riskerar att splittras när delar eller hela familjerna lever under utvisningshot. Vi ville med denna skrivelse alltså visa vår hållning i flyktingfrågan och vårt stöd till de som redan finns här i väntan på uppehållstillstånd.

Vi ville visa att Kumla kommun är beredda att ta sitt ansvar för den rådande situationen och att vi står upp för ett generöst flyktingmottagande. När världen står i brand kan vi inte bara stå och se på. Den solidaritet till de utsatta som finns inbyggt i det svenska systemet tycker vi också måste gälla människor på flykt. Vi har också påbörjat arbetet med att försöka hitta bostäder för att kunna ta emot människor på flykt eftersom Kumla har väldigt få lediga lägenheter att erbjuda i dagsläget.

Särskilt viktigt var det för oss att lyfta upp barnperspektivet, både när det gäller de familjer som söker asyl och de som nu kommer som flyktingar. För Folkpartiet är den solklara hållningen att barnets bästa inte bara ska vara vägledande för beslut som rör barn – det ska vara den främsta principen. Barn kan inte föra sin egen talan i samma utsträckning som vuxna – då är det vårt uppdrag att säkerställa att deras rättigheter och bästa verkligen beaktas i asyl- och flyktingpolitiken.

Det enda parti som valde att inte ställa sig bakom skrivelsen var, inte så överraskande, Sverigedemokraterna. I övrigt var det ett enigt fullmäktige som ställde sig bakom skrivelsen och visar därmed att vi är beredda att ta vårt ansvar för att hjälpa människor i nöd.

Här är skrivelsen i sin helhet:

I en tid då människor drivs på flykt på grund av våld, tyranni och förföljelse, så skräms vi i Kumla av att se hur utvecklade och välmående samhällen i Europa väljer att sluta sig istället för att öppnas. För oss är det en självklarhet att den solidaritet till de mest utsatta i samhället som finns inbyggt i det svenska systemet även ska gälla människor på flykt.

Kumla kommun styr varken över migrationspolitiken eller enskilda individers asylärenden. Vi ska ta vårt ansvar genom att aktivt arbeta för ett gott flyktingmottagande, samt att snabbare möjliggöra för människor att komma in i det svenska samhället med hjälp av jobb och utbildning.

Vi ska vara stolta över att Sverige varit och är en nation man kan fly till och få sina asylskäl rättsligt prövade. Vi vill uttrycka vår stora oro då vi ser att familjer i vår kommun lever under hotet att splittras, när delar av familjer ska utvisas till länder som vi varnar svenska medborgare att åka till. Inte minst är det, enligt vår uppfattning, oförenligt med utlänningslagens egen skrivelse om att barnets bästa ska vara vägledande i beslut som rör barn.

Kumla kommun ska verka för:

att vi som kommun och företrädare för de politiska partierna står upp för ett fortsatt generöst flyktingmottagande där vi tar vårt ansvar.

att våra politiska företrädare, på alla nivåer, ser över hur barns rättigheter tydligare kan tas tillvara i migrations- och asylpolitiken samt hur asylprocesserna kan kortas i ärenden som gäller barn.