Socialnämnden borde fått rätt förutsättningar från början

ÄldreDebattStöd och omsorg

Vid senaste fullmäktige beslutades att socialnämnden i Kumla får börja året med ett sparbeting på en halv miljon kronor. Flera oppositionspartier, däribland vi i Liberalerna, föreslog att socialnämnden skulle få starta året på noll. Vi anser inte att verksamheten ska straffas när de fått arbeta utifrån en budget som redan från början var dömd att spricka.

Vi ska försöka förklara i korthet vad resultatöverföring handlar om. Alla nämnder i kommunen har en årlig internbudget. Till den budgeten upprättas också ett antal mål som nämnden förväntas arbeta mot under verksamhetsåret. Det kan till exempel handla om att andelen heltidsarbetande medarbetare ska öka eller att sjuktalen ska minska. När året sedan är slut sker en uppföljning av ekonomin och måluppfyllelsen. Tanken är vidare att nämnderna får ta med sig en del av sitt ekonomiska över- eller underskott in i nästkommande år. Detta för att skapa incitament för dem att både hålla sin budget och uppnå en hög måluppfyllelse.

Hur stort över- eller underskott nämnden får med sig baseras till stora delar på hur hög måluppfyllelse nämnden haft under året. Hög måluppfyllelse och överskott mot budget gör alltså att nämnden kan få med sig lite extra pengar in i nästkommande år. På samma sätt innebär ett underskott att nämnden riskerar att få med sig en del av det underskottet in i nästkommande år. Även underskott viktas mot måluppfyllelsen. Socialnämnden var den enda nämnden i Kumla som uppvisade ett underskott 2015. Underskottet uppgick till närmare 3,5 miljoner kronor.

Skälen till detta är många men det absolut främsta är att nämnden haft större vårdbehov än de haft budget till. Det är också anledningen till att vi liberaler inte tycker att socialnämnden ska få med sig något underskott in i 2016. Att det funnits ett större vårdbehov än vad nämnden haft budget till vet majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna om. Ändå röstade de tillsammans med Vänsterpartiet för förslaget att socialnämnden ska få börja verksamhetsåret 2016 med ett sparbeting på över en halv miljon kronor.

Vi i Liberalerna är övertygade om att både chefer, medarbetare och nämndpolitiker gjort allt som stått i deras makt för att hålla nere kostnaderna. Med för lite resurser i förhållande till vårdbehoven bland våra äldre är uppgiften att hålla budgeten i balans dock närmast omöjlig. Lägger vi dessutom till ökade sjukskrivningstal, fortsatta chefsbyten i verksamheterna och en kraftig ökning av antalet ensamkommande barn och unga har förutsättningarna för att hålla budgeten inte varit särskilt goda.

Allt detta sammantaget har bidragit till att personalen inom flera av socialförvaltningens område har pressats hårt under året. Att i det läget straffa dem med att starta år 2016 med ett sparbeting är ingenting som vi i Liberalerna ställer oss bakom. Vi anser inte att verksamheterna ska behöva ta smällen för att den politiska majoriteten med S och M gett dem en budget som redan från början var dömd att spricka. Till skillnad mot S, M och även V anser vi därför att socialnämnden borde få börja året 2016 på plus-minus-noll.

Det kan dessutom vara värt att påminna om att Liberalerna i vår budgetmotion för 2015 föreslog en ramutökning av socialnämndens budget med drygt 3 miljoner kronor, just med anledning av det ökade behovet inom omsorgen. Det fick inte gehör av majoriteten då. I år däremot har budgeten utökats med 6,5 miljoner kronor, vilket enligt en nyligen framtagen resursfördelningsmodell motsvarar det ökade vårdbehov som faktiskt finns.

Utifrån den kunskapen borde också majoriteten förstå att verksamheterna inte fått rätt förutsättningar från början att hålla budget. Det hade därför varit anständigt av S och M att faktiskt ta på sig sin del av ansvaret för socialnämndens underskott och inte låta dem få börja året 2016 med ett sparbeting.

Kajsa Rosén (L)
Oppositionsråd och gruppledare
Kumla kommun

Christian Lahesalu (L)
Ledamot i socialnämnden
Kumla kommun