Vad är egentligen Finsam och vad gör de?

Blogg & debattFolkhälsa

Här i Sydnärke fortsätter andelen unga personer med psykisk ohälsa att öka. Många saknar ofta arbetslivserfarenhet och har i flera fall dåliga erfarenheter av skolan med avbrutna studier eller ofullständiga betyg som följd. Unga vuxna får ofta vänta länge på arbetsinriktad rehabilitering och riskerar därför att hamna i passivitet, en passivitet som kan leda till att den psykiska ohälsan förvärras. Detta framgår av en slutrapport för rehabiliteringsprogrammet ”På väg”. Detta är ett av de projekt som bedrivits genom Finsam här i Sydnärke.

Finsam står för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer i Sverige kan ha sådana behov. Dessa riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Syftet med samarbetet inom Finsam är därför att samordna resurser för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Samordningsförbundet Sydnärke samordnar därför resurser från Kumla, Askersund, Hallsberg och Laxå samt region Örebro län, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Förutom projektet “på väg” finns det i sydnärke även ett mottagningsteam. De arbetar för att effektivisera resursanvändningen för att kunna ge snabb hjälp till arbetslösa personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning. På JN gymnasiet i Kumla pågår projektet “Drop-Outs” med syftet att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. Genom samordnade resurser har man som målsättning med projektet att arbetslösheten bland de ungdomar som, trots ansträngningar, inte återgår till studier ska minska.

Vill du veta mer om vad Finsam gör för skillnad här i Sydnärke finns mer info på samordningsförbundets hemsida: http://finsamorebrolan.se/index.php/sydnarke