Vårt senaste förslag: sällskapsdjur på äldreboende

Aktuellt i politikenÄldreFörslagMotionStöd och omsorg

Förra veckan skickade Liberalerna Kumla in ett förslag om att undersöka intresset för och möjligheterna att ha sällskapsdjur på ett eller flera av Kumlas äldreboenden. Såhär ser förslaget ut i sin helhet.

Liberalernas vision för äldreomsorgen i Kumla är att den ska präglas av självbestämmande och livskvalitet. Äldreomsorgen ska underlätta för äldre att utforma sin vardag efter sina önskemål och i så stor utsträckning som möjligt inte ta ifrån människor rätten att bestämma över sitt eget liv. Här finns det utrymme för ambitionshöjningar.

Sällskapsdjur finns i vart tredje hem i Sverige. Den senaste tiden har vi i olika sammanhang uppmärksammats på att det blivit allt vanligare med just sällskapsdjur på äldreboenden. Undersökningar bland vårdpersonal visar att majoriteten är positiv. Att djuren är till stor glädje för de boende finns många exempel på. Förutom det som berättas av intervjuade pensionärer så vittnar även personalen om ökad aktivitet, bättre hälsa och gott humör hos de äldre som börjat umgås med djur.

En mängd forskningsrapporter visar att just kontakt med djur och natur fungerar mer direkt och spontant, utan verbal förmedling, och är mindre beroende av inlärning, minne och olika hinder. Det kan tänkas vara ett av skälen till varför oro och ångest dämpas med djur i närheten på t ex demensboenden. Forskning visar också att sällskapsdjur minskar behoven av medicinering, vilket betyder humanare vård och lägre kostnader för både kommun och landsting. Djur kan också bidra till ökad fysisk aktivitet om de äldre vill ta hunden på en liten promenad.

Vår ingång i det hela är att kommunen ska skapa förutsättningar och möjligheter för såväl verksamheterna som de boende att påverka deras vardag till den bättre. Därför vill vi att kommunen gör det möjligt att ha tillgång till husdjur på äldreboendet. Samtidigt är pälsdjur en hälsorisk för de dryga 15 % av befolkningen som lider av astma eller allergi. Därför måste avvägningar göras kring var dessa djur får vistas på boendet samt vilken typ av djur som lämpar sig för de som bor, arbetar eller har anhöriga på boendet.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att undersöka intresset för sällskapsdjur hos berörd personal och boende inom Kumlas äldreomsorg samt vilka fysiska möjligheter som finns på de olika boendena att införa detta samt att om förutsättningar och önskemål finns genomföra intentionen i motionen.