Vi ska inte blunda för de behov som finns!

OkategoriseradeSkola och förskola

Enligt skollagen har alla elever rätt att få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Därför är det av största vikt att Kumlas skolor får rätt förutsättningar för att leva upp till skollagens krav. Kumla kommun måste ge skolorna bättre förutsättningar att stötta barn i behov av särskilt stöd!

För några veckor sedan kom Skolinspektionens rapport med beslut om åtgärder för Kumla kommun. I rapporten tar de vid flera tillfällen upp att en behovsstyrd resursfördelning är ett viktigt verktyg för en likvärdig skola för alla barn i kommunen. Med resurser avses både ekonomiska och personalmässiga resurser.

Liberalerna Kumla har tidigare föreslagit just detta, att man ska låta skolornas behov styra fördelningen av resurser. Svar vi fick var att skolorna redan idag har möjlighet att anmäla ett utökat behov av resurser och att det då finns möjlighet att lösa det, om budgeten tillåter. Problemet är dock att det sällan finns utrymme i budgeten för detta och därför blir eleverna i vissa fall utan det stöd som de egentligen har rätt till. Vi vet att det idag finns ett antal elever i Kumla som inte får tillräckligt mycket stöd – trots att verksamheten rapporterat in behovet.

Idag får skolorna i Kumla pengar utifrån det antal elever de har på skolan. Det betyder att en skola med ett litet antal elever får mindre pengar trots att just den skolan kan ha väldigt stora behov. En kartläggning av vilka behov som finns på skolorna skulle antagligen visa att vi behöver lägga betydligt mycket mer pengar än vad vi gör idag för att kunna ge alla elever det stöd de behöver. Rädslan för att svart på vitt få se att det saknas pengar får inte vara en ursäkt för att inte ta reda på vilka behov som finns. Så är det tyvärr litegrann idag.

Under senaste nämnden för livslångt lärande beslutade majoriteten två saker. Dels att vi inte ska se över och eventuellt revidera nuvarande resursfördelningsmodell. Den är bra som den är, menar de (detta trots att skolinspektionen tycks vara av en annan åsikt). Vi i Liberalerna anser att vi måste fortsätta att titta på vad som kan göras för som det är idag så räcker inte resursfördelningen till.

Det andra beslutet var att vi inte ska ge tjänstepersonerna i uppdrag att redovisa för oss i nämnden vad som görs för att säkerställa att alla elever får det stöd som de har rätt till. Majoriteten menar att de ändå kommer att göras utifrån de åtgärder som skolinspektionen kräver. Vi menar dock att vi som huvudmän har ett ansvar att se till att säkerställa detta. Då är det vi som ska efterfråga detta från början, inte skolinspektionen. Vi ska visa på ett tydligt politiskt ledarskap genom att ge tydliga uppdrag utifrån de brister som skolinspektionen påtalar, medan S och M tror att det ska ske av sig självt.

I sådana stunder kan det ibland kännas lite tröstlöst att vara politiker i opposition. Det är väldigt sällan vi får igenom våra förslag eller får gehör för missförhållanden vi uppmärksammar. Men vi ger oss inte. Vi fortsätter att kämpa för att alla barn i Kumlas skolor ska få det stöd de har rätt till och behöver.